MỘT SỐ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

– Thu phí công chứng, thù lao công chứng, chi phí khác.

– Cung cấp dịch vụ công chứng ngoài giờ chính để đáp ứng nhu cầu công chứng của nhân dân.

– Được khai thác, sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu công chứng.

– Quản lý công chứng viên trong việc tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

– Thực hiện chế độ làm việc theo ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước.

– Niêm yết lịch làm việc, thủ tục công chứng, nội quy tiếp người yêu cầu công chứng, phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác tại trụ sở.

– Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên.

– Chia sẻ thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin khác về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch do công chứng viên của tổ chức mình thực hiện công chứng để đưa vào cơ sở dữ liệu công chứng.