theo-yeu-cau

Trường hợp Quý Khách Hàng có những lý do chính đáng như:
– Là người cao tuổi;
– Vì lý do sức khỏe:
– Lý do chính đáng khác…
mà không thể đến công chứng tại trụ sở Văn phòng công chứng thì Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp sẵn sàng thực hiện việc công chứng ngoài giờ, ngoài trụ sở theo thời gian và địa điểm theo yêu cầu của Quý Khách Hàng.